Environmental Conservation Plant Sustainability

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska naucza jak zapobiegać degradacji środowiska naturalnego oraz właściwego wykorzystania i odnawiania zasobów środowiska. Kierunek ten kładzie nacisk na zagadnienia ekologiczno-przyrodnicze. Ochrona środowiska przygotowuje do kształtowania i realizacji polityki ekologicznej zapobiegającej skażeniu środowiska w jego trzech obszarach: wodzie, glebie i powietrzu. Naucza też jak oceniać stan skażenia. Kandydat planujący studiować ochronę środowiska powinien interesować się ekologią, przedmiotami przyrodniczymi oraz czuć zamiłowanie do przyrody.

Jak wyglądają studia?

Student kierunku Ochrona środowiska musi się zaprzyjaźnić z przedmiotami ścisłymi. Trudno zostać absolwentem tych studiów, jeżeli nie lubi się chemii. Do tego dochodzi także fizyka i trochę matematyki. Studia te przygotowują kadry dla firm zajmujących się wszechstronną działalnością związaną z ochroną środowiska, w tym działających w ochronie środowiska rolniczego i jego otoczeniu.

Student zdobywa wiedzę z poszczególnych dyscyplin użytecznych w ochronie środowiska: podstaw botaniki i zoologii, klimatologii i meteorologii, ochrony przyrody, mikrobiologii, biochemii, hydrobiologii, fizyki, geologii, geomorfologii, gleboznawstwa, informatyki, sozologii, fizjologii roślin i zwierząt, ekologii, technologii ochrony środowiska, technologii rekultywacji, podstaw inżynierii procesowej, analityki chemicznej, prawa, podstaw genetyki, chemii, ekologii, ekonomiki oraz organizacji produkcji.

Gdzie studiować ochronę środowiska?

Zobacz wszystkie uczelnie które prowadzą kierunek ochrona środowiska?

Co po Ochronie środowiska?

Zasób wiedzy absolwenta Ochrony środowiska umożliwi mu podjęcie pracy w jednostkach zajmujących się pomiarami i kontrolą zanieczyszczenia środowiska oraz przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom i degradacji środowiska, w ramach zadań i działań w administracji, przemyśle, rolnictwie, jednostkach badawczych, uczelniach, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, a także w szkolnictwie.

Absolwenci pracują m.in. w:

  • ośrodkach badawczych,
  • gminnych, powiatowych i wojewódzkich wydziałach ochrony środowiska,
  • szkolnictwie różnych szczebli po uzupełnieniu studiów o kurs nauczycielski,
  • instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska oraz zrównoważonym wykorzystaniem zasobów środowiskowych,
  • organach administracji centralnej,
  • firmach, które zajmują się prawem w ochronie środowiska, wymogami ochrony środowiska co do nowych inwestycji,
  • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej,
  • przemyśle (m.in. zakładowe służby ochrony środowiska),
  • instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem,
  • instytucjach związanych z integracją z Unią Europejską.

Podobne wpisy