phoca_thumb_s_ur_logo

Kraków: Uniwersytet Rolniczy współpracuje z policją

Oficjalne podpisanie dokumentów będzie miało miejsce na Sali Senackiej Uniwersytetu przy al. Mickiewicza 21 w Krakowie o godzinie 12.00. Porozumienie ma unormowanie prawne w zapisach art. 66 ust 2 pkt. 5 oraz art. 227 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym.  
W myśl porozumienia Rektor Uniwersytetu Rolniczego wyraża zgodę na wejście funkcjonariuszy Policji na teren uczelni bez Jego wezwania w sytuacjach podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu oraz określonych  
w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii jak również w sytuacjach naruszeń przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Z chwilą podpisania porozumienia obie strony wyrażają wolę prowadzenia działań w ramach Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu.
Nadzór nad ścisłym przestrzeganiem warunków porozumienia spełniać będzie Komendant Miejski Policji w Krakowie. Porozumienie zawarte zostanie na okres 3 lat, dokładnie do 30 września 2012 r. Jest to drugie tego rodzaju porozumienie z Policją. W ramach powyższego Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa prowadzone są wykłady dla studentów pierwszego roku (jednorazowe 45 minutowe zajęcia). Słuchacze zapoznają się tam z podstawowymi zasadami bezpiecznego studiowania, zagrożeń jakie mogą napotkać w życiu codziennym (m.in. kradzieże, narkomania), przeprowadzana jest także ankieta nt. „Bezpieczeństwa na terenie obiektów Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie”.
Wśród pytań znalazły się m.in. ocena stanu bezpieczeństwa obiektów uczelni, stan poczucia zagrożenia, przypadki kradzieży, wymuszeń, przemocy fizycznej, kontakt z środkami odurzającymi, problemy komunikacyjne itp. Wyniki tychże badań mają służyć poprawie funkcjonowania uczelni w zakresie bezpieczeństwa. 

Podobne wpisy