Górnictwo i geologia

Górnictwo i geologia

Kierunek studiów Górnictwo i geologia bazuje na bardzo ważnych dziedzinach wiedzy, zwanych naukami technicznymi i naukami o Ziemi. Charakterystyczną cechą profilu wykształcenia absolwenta jest połączenie wiedzy podstawowej i technicznej (matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geoinżynieria, mechanizacja, transport, przeróbka surowców, geodezja, GIS) z przyrodniczą (geologia, geochemia, ochrona środowiska i zdrowia) i społeczną (ekonomia, prawo, zarządzanie, języki obce). Zanim wybierzesz ten kierunek studiów, dowiedz się czegoś więcej o programie studiów!
Chemia

Chemia

Chemia jest przede wszystkim nauką eksperymentalną, której podstawę stanowią reakcje chemiczne prowadzone w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Ważnym zagadnieniem chemii jest badanie substancji i ich przemian jakościowych. Nauka ta stara się wyjaśniać mechanizm tych przemian na poziomie cząsteczkowym, szuka też zależności między własnościami substancji, a ich składem i strukturą atomową. Studia chemiczne to niemal pewne zatrudnienie dla każdego absolwenta. Chemików zatrudnia przemysł: chemiczny, kosmetyczny, włókienniczy, spożywczy, farmaceutyczny i rolniczy.
Zootechnika

Zootechnika

Zootechnika to nauka zajmująca się badaniem hodowli i chowu zwierząt oraz użytkowania zwierząt gospodarskich. To idealne studia dla przyszłych hodowców, specjalistów w dziedzinie wykorzystania zwierząt w agroturystyce oraz naukowców – zootechników. Jaka jest różnica pomiędzy weterynarią i zootechniką? Choć programu studiów obu kierunków z pewnością się ze sobą łączą, to zootechnika skupia się przede wszystkim na hodowli zwierząt oraz ich żywieniu oraz rozmnażaniu. Jest to kierunek inżynierski, dlatego umysły ścisłe z pewnością odnajdą się na zootechnice.
Weterynaria

Weterynaria

Weterynaria jest częścią nauk medycznych dotyczących chorób zwierząt. Skupia się na leczeniu oraz profilaktyce, higienie produktów pochodzenia zwierzęcego. Studia na kierunku Weterynaria w polskich uczelniach trwają 5,5 roku (wyjątek od Deklaracji Bolońskiej) jako jednostopniowe studia magisterskie zakończone uzyskaniem tytułu lekarza weterynarii, równorzędnego z tytułem magistra. Weterynaria obejmuje nauki szczegółowe, między innymi anatomię, fizjologię, biochemię, patologię zwierząt domowych i hodowlanych czy higienę żywności pochodzenia zwierzęcego.
Rybactwo

Rybactwo

Rybactwo to interdyscyplinarna nauka łącząca w sobie zagadnienia przyrodnicze i nauki o środowisku wodnym oraz o organizmach roślinnych i zwierzęcych, występujących w ekosystemach wodnych i wodno-lądowych. W okresie swojej nauki na tym kierunku student poznaje nowoczesne technologie hodowli ryb użytkowych i ozdobnych (w oparciu o najnowsze zdobycze genetyki), biotechnologię stosowaną w środowisku wodnym i metody zarządzania gospodarką rybną. Czy jest  to tylko kierunek dla amatorów wędkarstwa? Zdecydowanie nie! Absolwenci zyskują specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności.
Rolnictwo

Rolnictwo

Rolnictwo jest jedną z form działalności gospodarczej człowieka mającą na celu dostarczenie żywności oraz surowców dla przemysłu. Składa się z dwóch działów produkcji: roślinnej i zwierzęcej. Studia na kierunku Rolnictwo mają na celu wykształcić specjalistów w dziedzinie produkcji rolnej z zastosowaniem nowoczesnych technologii i zasad ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. Kandydat, który planuje podjąć studia na kierunku Rolnictwo powinien wykazywać zainteresowania z zakresu przedmiotów biologicznych, ekonomicznych, jak i technicznych. Zainteresowany?
Ogrodnictwo

Ogrodnictwo

Ogrodnictwo to jedna z dyscyplin w dziale nauk rolniczych, zajmująca się uprawą roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz projektowaniem i pielęgnacją terenów zieleni, czyli architekturą krajobrazu. Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów do spraw projektowania i pielęgnacji ogrodów, parków oraz innych terenów zieleni zwiększa szanse na znalezienie dobrej pracy po ukończeniu tego kierunku studiów. Studia na kierunku Ogrodnictwo kształcą specjalistów o szerokim profilu zawodowym, zapewniając im zdobycie wszechstronnej wiedzy przyrodniczej.
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska naucza jak zapobiegać degradacji środowiska naturalnego oraz właściwego wykorzystania i odnawiania zasobów środowiska. Kierunek ten kładzie nacisk na zagadnienia ekologiczno-przyrodnicze. Ochrona środowiska przygotowuje do kształtowania i realizacji polityki ekologicznej zapobiegającej skażeniu środowiska w jego trzech obszarach: wodzie, glebie i powietrzu. Naucza też jak oceniać stan skażenia. Kandydat planujący studiować ochronę środowiska powinien interesować się ekologią, przedmiotami przyrodniczymi oraz czuć zamiłowanie do przyrody.

Oceanografia

Oceanografia

Oceanografia to idealny kierunek dla tych, którzy interesują się biologią, geologią, ochroną środowiska związaną z morzem oraz organizmami morskimi. Będąc już na studiach, możemy wybierać wśród kilku specjalności. Najczęściej są to: oceanografia biologiczna, fizyczna, chemiczna czy geologia morza (specjalności zależą od uczelni). Kto jest idealnym kandydatem na ten kierunek studiów? Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów? Zainteresowany? Aby dowiedzieć się czegoś więcej o Oceanografii, zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!
Leśnictwo

Leśnictwo

Absolwent studiów na kierunku Leśnictwo jest przygotowany do pracy w jednostkach Lasów Państwowych na wszystkich poziomach zarządzania oraz organach administracji publicznej odpowiedzialnych za leśnictwo oraz ochronę przyrody i środowiska. Posiada on również kwalifikacje do pracy w firmach związanych z leśnictwem, łącznie z ich tworzeniem i prowadzeniem. Absolwenci są przygotowani do sporządzania planów gospodarczych i finansowych oraz projektowania inżynieryjnego zagospodarowania lasu czy prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych.