Eksploatacja mórz i oceanów

Eksploatacja mórz i oceanów

Na kierunku Eksploatacja mórz i oceanów słuchacze uzyskują wiedzę i kompetencje w zakresie eksploatacji mórz i oceanów. Plan studiów oparty jest na zagadnieniach związanych ze znajomością biologii hydrobiontów, zasadach i prawach funkcjonowania środowiska wodnego, znajomości zasobów, metod oceny ich wielkości oraz zasad prawidłowej eksploatacji, znajomości marikultury, znajomości oceanotechniki, techniki okrętowej, górnictwa i energetyki morskiej. Jesteś zainteresowany tym kierunkiem studiów? Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do lektury!
Mikrobiologia stosowana

Mikrobiologia stosowana

Student na kierunku Mikrobiologia stosowana posiądzie wiedzę dotyczącą wszystkich grup drobnoustrojów, opartą na podstawach z nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych oraz technicznych. Będzie wszechstronnie przygotowany do pracy w różnego rodzaju laboratoriach mikrobiologicznych oraz będzie dysponował wiedzą z zakresu mikrobiologii ogólnej, wirusologii, mikologii oraz parazytologii. Będzie również umiał pracować z materiałem biologicznym i klinicznym oraz zapozna się z cyklami diagnostycznymi w laboratoriach, w których bada się żywność i inne produkty.
Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych

Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych

Kierunek Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych został przygotowany dla tych kandydatów, którzy zainteresowani są nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi do zagospodarowania odpadów. Studenci tego kierunku uzyskają wiedzę dotyczącą zwiększania korzyści gospodarczych poprzez zmniejszanie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych. Podczas nauki podnasz sposoby zarządzania odpadami, najbardziej efektywne metody oraz podstawy prawne regulujące ochronę środowiska i terenów zielonych w Polsce.
Ekologiczne źródła energii

Ekologiczne źródła energii

Do niedawna zastosowanie ekologicznych źródeł energii było jedynie ciekawostką. Jednak obecnie, przy ciągłym dużym eksploatowaniu paliw nieodnawialnych i ich powolnym wyczerpywaniu się, staje się koniecznością, dlatego też powstał kierunek studiów, który przybliża zasady eksploatacji i korzystania z ekologicznych żródeł energii. Większość energii tego typu używa się jedynie lokalnie, ponieważ elektrownie przekształcające energię tego typu są zbyt drogie, co związane jest z ciągłą zmianą warunków atmosferycznych. Zapraszamy do dalszej lektury!
Fotonika

Fotonika

Fotonika to interdyscyplinarny kierunek studiów z dziedziny nauki i technologii w coraz większym stopniu stwarzający alternatywę dla elektroniki lub stanowiący jej uzupełnienie. Fotonika czerpie pełnymi garściami ze zdobyczy elektroniki, optyki, a także informatyki. Dlatego właśnie idealnym kandydatem będzie uczeń, który nie ma najmniejszego problemu z przedmiotami ścisłymi w szkole. Co jeszcze przyda się na tych studiach? Przede wszystkim otwarty umysł i kreatywne podejście. Nie zaszkodzi dobra znajomość języka angielskiego. Zapraszamy do lektury!
Geomonitoring

Geomonitoring

Jak kierować rozwojem gospodarczym i jak układać nasze relacje ze środowiskiem, by zapobiec jego kryzysowi? Jakie działania są niezbędne dla zachowania znośnych warunków życia na Ziemi, w naszym kraju, w miesicie i gminie, w najbliższym otoczeniu? Nauki geograficzne dostarczają podstaw takiej wiedzy, geomonitoring dostarcza narzędzi do wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Założeniem edukacji na kierunku geomonitoring jest nabycie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Jesteś zainteresowany tym kierunkiem studiów?
Geoinformacja na uczelniach

Geoinformacja na uczelniach

Geoinformacja jest to dziedzina geografii zajmująca się zbieraniem, pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, analizą, interpretacją danych geoprzestrzenych, czyli danych o Ziemi. Absolwent powinien być przygotowany do praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy w rożnych dziedzinach gospodarki, w których wykorzystywana jest informacja przestrzenna, poprzez integrację wiedzy i umiejętności nabytych przez niego podczas studiów. Student kończący Geoinformację staje się Analitykiem Systemów Informacji Geograficznej. Chcesz wiedzieć więcej?
Medycyna roślin

Medycyna roślin

Wybierając uczelnie prowadzące kierunek medycyna roślin możemy liczyć się z rozwijaniem zainteresowań przyrodniczych, zwłaszcza botanicznych i ekologicznych. Uczelnie prowadzące przedmiot prowadzą zajęcia pomagające w przyswajaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych przyszłym specjalistom leczącym rośliny i zapobiegającym ich zachorowaniom. Biologiczne, chemiczne i techniczne działania na rzecz zwalczania zagrożeń łączą się z ich rozpoznawaniem i klasyfikacją. Wiedza na temat wirusów, wiroidów, bakterii czy grzybów pogłębiana jest o ich aspekt chorobotwórczy.
Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

Ochrona roślin jest ważnym i niezbędnym elementem technologii produkcji roślinnej. Jej celem jest zapobieganie obniżaniu plonów przez choroby, szkodniki i chwasty oraz zabezpieczenie ziemiopłodów w magazynach. Wspomagana jest przez takie gałęzie nauki jak fitopatologia, entomologia i herbologia. W obrocie krajowym i międzynarodowym bardzo ważne miejsce zajmuje Kontrola fitosanitarna, której celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu i przenoszeniu się szkodników i patogenów roślin oraz produktów roślinnych przez granice państwowe. Zapraszamy do lektury!