Andragogika

Andragogika

Studiowałem andragogikę, czyli kierunek studiów pedagogicznych skupiających się na zagadnieniach edukowania, wychowywania i rozwijania osób dorosłych. Do podjęcia studiowania na tym kierunku skłoniła mnie ciekawa oferta dydaktyczna i doskonałe opinie studentów tego kierunku, którzy bez problemów znajdowali pracę w Polsce i poza jej granicami. Poszedłem na andragogikę i naprawdę nie żałuje czasu spędzonego na tych studiach. Standardowo na studia licencjackie obowiązywał konkurs świadectw. Wysoko punktowane są przedmioty humanistyczne oraz język obcy.
Edukator domowy

Edukator domowy

Jeżeli lubisz pracę z dziećmi w wieku od 0 do 6 lat, to zainteresuje Cię nowy kierunek studiów Edukator domowy (Guwerner). Studia mają profil pedagogiczny i umożliwiają  uzyskanie uprawnień do pracy w charakterze opiekuna, edukatora domowego który zna i potrafi realizować zadania opiekuńcze, profilaktyczne i korekcyjno-kompensacyjne oraz korzystać z narzędzi wspierających rozwój dziecka.

Logopedia ogólna i kliniczna

Logopedia ogólna i kliniczna

Na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna słuchacz posiądzie wiedzę w zakresie pedagogiki i dydaktyki wczesnoszkolnej oraz uzyska umiejętności w zakresie podstawowych metod i technik badań logopedycznych, przede wszystkim badań przesiewowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, których celem jest wskazanie dzieci z wadami wymowy. Będzie również potrafił opisywać i kwalifikować wady wymowy, usprawniać narządy artykulacyjne i usuwać wady wymowy. Po studiach będziesz mógł prowadzić indyswidualne terapie z dziećmi oraz dorosłymi.
Terapia zajęciowa
|

Terapia zajęciowa

Studia na kierunku terapia zajęciowa to doskonała opcja dla osób, które chcą pomagać innym poprzez wykorzystanie zajęć i aktywności jako narzędzi terapeutycznych. Studenci poznają w ramach kierunku m.in. psychologię, pedagogikę, rehabilitację i medycynę, a także metody terapii zajęciowej, takie jak muzykoterapia, arteterapia czy terapia przez ruch. Dzięki temu zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie terapii indywidualnych i grupowych, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Absolwenci kierunku terapia zajęciowa mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach medycznych i rehabilitacyjnych, ośrodkach kultury, szkołach, a także w prywatnych gabinetach terapeutycznych. Jeśli marzysz o pracy w dziedzinie pomocy innym i chcesz wykorzystać swoją kreatywność w tym celu, kierunek terapia zajęciowa jest dla Ciebie idealny.

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
|

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Kierunek odpowiada na potrzeby, które zrodziły się przez patologie społeczne. Poprzez naukę resocjalizacji podaje sposoby na radzenie sobie z konfliktami na tle społecznościowym, związanym z przestępczością. Absolwenci Profilaktyki społecznej i resocjalizacji są świetnie przygotowani do pracy w zakładach opieki o zaostrzonym rygorze, a także zakładach penitencjarnych. Kto będzie idealnym kandydatem na te studia? Nie wystarczy zwykła ludzka wrażliwość. Z pewnością osoba o mocnych nerwach, do tego konsekwentna, a także otwarta na innych ludzi.
Logopedia z audiologią

Logopedia z audiologią

Logopedia zajmuje się diagnozowaniem zachowań ludzkich i niesieniem pomocy pojedynczym osobom w sytuacjach, gdy człowiek nie jest w stanie nauczyć się języka, a znając język, nie jest w stanie go dostatecznie sprawnie używać lub rozpadł się w umyśle pacjenta język i wiedza o świecie. Dodatkowo osiągnięcia lingwistyki, dyscyplin medycznych i psychologii pomagają w rozwiązywaniu wspomnianych problemów. Dlaczego warto rozpocząć studia na tym kierunki? Gdzie absolwenci znajdują pracę? Aby dowiedzieć się czegoś więcej o logopedii, zapraszamy do lektury!
Animacja kultury

Animacja kultury

Kierunek Animacja kultury skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności, pozwalających na upowszechnianie kultury w środowisku lokalnym oraz publicznych placówkach oświatowych. Absolwent tego kierunku będzie dysponował rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu Pedagogiki, dostrzegał oraz samodzielnie rozwiązywał problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu swojej specjalności. Dlaczego warto rozpocząć naukę na tych studiach? Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z całym artykułem!
Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna jest kierunkiem studiów, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne. Zajmuje się osobami w każdym wieku, absolwenci prowadzą zajęcia rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym. Podstawowym zadaniem pedagogiki specjalnej jest stworzenie podstaw teoretycznych dla procesów rewalidacji.
Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika to należąca do nauk społecznych, nauka o wychowaniu. Jej polska nazwa pochodzi od greckiego paidagogos – niewolnik towarzyszący dziecku w szkole (dosłownie „prowadzący dziecko”). Początkowo termin obejmował opiekę, nauczanie i wychowanie dzieci, z czasem pedagogami zaczęto nazywać osoby zajmujące się wychowaniem zarówno praktycznym jak i teoretycznym. Zajmuje się ona formułowaniem teorii, celów, treści, metod, środków i form procesu wychowania, a także stanowi zasób wiedzy praktycznej. Studia pozwalają brać udział w wychowaniu dzieci.