Krakow city in Poland

Filologia polska (polonistyka)

Mole książkowe, fanatycy języka polskiego i polskiej kultury będą się czuli jak ryby w wodzie na studiach polonistycznych. Ale nie tylko oni. Filologia polska to nauka o języku i o literaturze. Zdecydowanie są to studia dla pasjonatów języka polskiego i polskiej kultury. Jest to kierunek wybitnie humanistyczny, przeznaczony przede wszystkim dla ludzi z otwartymi umysłami, którzy lubią zadawać pytania i nie boją się szukać na nie odpowiedzi. Student Filologii polskiej posiada wykształcenie ogólnohumanistyczne z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.

Ma szansę ugruntować i rozwinąć swoją kompetencję językową połączoną z głębszym rozumieniem zjawisk socjolingwistycznych. Programy zajęć uwzględniają rozwój najnowszej literatury i aktualnych tendencji w rozwoju języka polskiego, a także aktualne osiągnięcia teorii literatury i językoznawstwa.

W trakcie studiów

Student w czasie nauki zdobywa podstawową wiedzę w zakresie filologii polskiej. Uczy się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe zarówno minione, jak i te aktualne. Student zapoznaje się z dziejami ojczystej literatury i języka. Ma okazję poznać bogactwo polskiej kultury w kontekście kultury europejskiej. Przyszli poloniści uczą się samodzielnego myślenia, profesjonalnego odbioru dzieł sztuki literackiej, umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Studenci uczęszczają na zajęcia z łaciny, historii, gramatyki, logiki.

Program studiów na kierunku Filologia polska obejmuje takie przedmioty, jak: historię literatury, literaturę współczesną, poetykę z elementami teorii literatury, literaturę powszechną, analizę dzieła literackiego, gramatykę opisową języka polskiego, gramatykę historyczną języka polskiego, język starocerkiewnosłowiański, konwersatorium językoznawcze, nauki pomocnicze, pedagogikę, psychologię, warsztaty pedagogiczno-psychologiczne, emisję głosu, kulturę języka, dialektologię i socjolingwistykę, podstawy dydaktyki, pragmatykę, literaturę dla dzieci i młodzieży, historię filozofii, leksykologię i leksykografię, ochronę własności intelektualnej, historię języka, wprowadzenie do wiedzy o kulturze.

Gdzie studiować filologię polską?

Zobacz wszystkie uczelnie które prowadzą kierunek filologia polska?

Po studiach

Absolwent po ukończeniu Filologii polskiej może podjąć pracę w:

  • placówkach dydaktycznych (w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole średniej – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej);
  • placówkach kulturalnych (w muzeach, kinach, teatrach, domach kultury i świetlicach);
  • mediach (w prasie, radiu, telewizji);
  • różnych instytucjach samorządowych i państwowych oraz fundacjach
  • firmach i instytucjach jako specjaliści ds. public relations
  • branży reklamowej

Polonista zatem to nie tylko nauczyciel języka polskiego. Możesz być też m.in. pisarzem, copywriterem, blogerem, animatorem kultury, redaktorem, dziennikarzem, językoznawcą.

Podobne wpisy