EU flag fluttering by wind above Barcelona

Europeistyka

Studia na kierunku Europeistyka posiadają charakter interdyscyplinarnych studiów nad ponadnarodowymi i międzyrządowymi politykami i procesami europejskimi, zachodzącymi w ramach instytucji europejskich, a także studiów porównawczych nad historycznym, politycznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym rozwojem społeczeństw europejskich. Pomysł zorganizowania studiów europejskich (European Studies) zrodził się w czasie tworzenia pierwszych instytucji integrujących Europę. Instytucje te wraz z coraz wyższym poziomem rozwoju potrzebowały fachowej kadry administracyjnej.

Kierunek znajdziesz głównie na wydziałach zajmujących się naukami społecznymi, politologią i stosunkami międzynarodowymi oraz prawem. Jednak są one także w ofercie edukacyjnej wydziałów zajmujących się ekonomią i zarządzaniem, filologią czy humanistyką. Jaki podmiot prowadzi kierunek Europeistyka – to pierwsza podpowiedź dotycząca sprofilowania tej dziedziny wiedzy. Analizując program studiów na poszczególnych uczelniach zastanów się, która z dziedzin nauki o Europie najbardziej Cię interesuje. Jeden z nurtów funkcjonujących w tym obszarze wiedzy jest mocno ukierunkowany na aspekty prawne i gospodarcze związane z funkcjonowaniem instytucji europejskich. Drugi z nurtów zajmuje się bardziej aspektami związanymi z cywilizacją i kulturą kontynentu – jak się kształtowała idea europejska, jakie są wspólne korzenie i co właściwe oznacza tożsamość Europejczyka.

W trakcie studiów

Wiedza ogólna zdobywana podczas studiów europeistycznych dotyczyć będzie potrzebnych aspektów socjologii, kulturoznawstwa, ekonomii, politologii, prawa. Treści kierunkowe dotykać będą teraźniejszości funkcjonowania Unii Europejskiej na poziomie teoretycznym i w jej praktyce oraz przeszłości procesów integracyjnych.

Zasób wiedzy ogólnej koncentrować się będzie na tym jak działa Europa na różnych poziomach postrzegania przez obywateli oraz na zewnątrz Unii. W przypadku nauk o społeczeństwie i kulturze Europy zdobędziesz wiedzę na temat tego czym jest tożsamość Europejczyka jako jednostki i jako wspólnoty. Zwłaszcza w relacji z tożsamościami wewnętrznymi (poszczególnych krajów Unii). Zastanowisz się nad rolą dziedzictwa kulturowego, i wspólnych fundamentów w erze globalizacji. Zastanowisz się, na ile różnice narodowe przekładają się na całość społeczno-kulturową kontynentu. Poznając zagadnienia gospodarcze dowiesz się jak rozumień poszczególne kategorie , zjawiska i problemy makro i mikroekonomiczne, jak je rozumieć, opisywać i interpretować. Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: opisu, analizowania i uogólniania. Zdobywana na studiach europejskich ogólna wiedza politologiczna nauczy Cię analizowania relacji państwa i jednostki oraz narodu społeczeństwa. Dowiesz się też jak wykorzystywać teorii polityczne w działalności badawczej i praktycznej. Aspekt prawny zdobywanej wiedzy podstawowej koncentruje się na relacjach między prawem na poziomie danego państwa, prawem unijnym, a prawem międzynarodowym. Nauczysz się interpretować prawo europejskie oraz sporządzać podstawowe dokumenty w europejskim obrocie prawnym.

Kształcenie w obszarze treści kierunkowych koncentruje się na zagadnieniu “czym jest Unia Europejska”, jak działa, w oparciu o jakie ustalenia i na jakich obszarach. Są przecież kraje unijne, które zachowały autonomię na różnych poziomach – jak utrzymanie własnej waluty, inny od pozostałych sposób finansowania budżetu unijnego czy polityka imigracyjna. Niektórzy członkowie unii są bardziej zintegrowani niż pozostali – w oparciu o ustalenia nie będące częścią unijnych aktów prawnych. Są też takie państwa spoza Unii, które pozostają z nią zintegrowane – np. na poziomie przepływu osób i towarów. Dowiesz się, jak ten cały skomplikowany mechanizm ponadpaństwowy działa i w oparciu o jakie akty prawne.

Duża część wiedzy specjalistycznej na studiach europejskich dotyczy tego, na jakich poziomach są zintegrowane państwa ją tworzące – czyli w zakresie polityk wspólnotowych. W jakich obszarach poszczególne kraje mają suwerenność, a w jakich podzieliły się nią z Unią Europejską. Przeanalizujesz jak wygląda w tym przypadku współpraca w obszarach polityk wspólnotowych w skali makro: handlowej, celnej, pieniężna, fiskalna, społeczna. Z drugiej strony zapoznasz się ze wspólnotowymi politykami mikroekonomicznymi: rolną, ochrony konkurencji, wspierania współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych, wspierania przemysłu, ochrony środowiska i transportową. Dowiesz się na czym polega polityka regionalna Unii.

Poznasz także praktykę działania wspólnej Europy – w tym strukturę Unii Europejskiej, w tym kompetencje poszczególnych instytucji władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej takich jak Rada i Komisja Europejska, Rada UE, Parlament, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Sądu Obrachunkowy, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów, Europejski Banku Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny.Dowiesz się czym zajmuje się każda z tych instytucji i jak wygląda sposób podejmowania decyzji. Oczywiście dowiesz się także jak wygląda skład personelu i rekrutacja – a co za tym idzie jakie masz szanse na znalezienie w nich pracy.

Na studiach europejskich przyswoisz sobie również wiedzę na temat usytuowania, znaczenia i roli Europy w stosunkach międzynarodowych. Dzięki temu będziesz w stanie zastanowić się nad miejscem Europy we współczesnym świecie i jej znaczeniem w zglobalizowanym świecie. Poznasz także podczas studiów europejskich relacji Unii z poszczególnymi Państwami, zwłaszcza w związku z ich systemami politycznymi. Zapoznasz się z praktyką polityczną poszczególnych państw, jak funkcjonują w nich procesy demokratyczne – w tym trójpodział władzy. Dowiesz się, jak wygląda krajobraz polityczny w specyficznych warunkach każdego z krajów. Szczególną składową tej wiedzy jest część poświęcona miejscu Polski w strukturach Unijnych. Będziesz analizować jaka jest rola naszego kraju, czym jest jego obecność w zjednoczonej Europie i gdzie wykazuje się lub ma szansę wykazać w polityce Europejskiej.

Aby dywagacje na tematy unijne nie były oderwane od kontekstu, dowiesz się podczas studiów czym była Europa zanim doszło do stworzenia Unii Europejskiej. Jakie było jej miejsce w relacji z innymi kontynentami oraz jak układały się stosunki między poszczególnymi państwami i społeczeństwami europejskimi. Kształcenie w zakresie historii społecznej Europy koncentruje się przy tym na wydarzeniach począwszy od Rewolucji Francuskiej – zwłaszcza na wieku XIX i XX, kiedy kształtowała się współczesna cywilizacja europejska.

Gdzie studiować europeistykę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek europeistyka?

Po studiach

Na kierunku Europeistyka w zależności od programu studiów na danej uczelni oraz wybranej przez Ciebie specjalności otwierają się przed Tobą cztery ścieżki kariery. Możesz związać się z administracją publiczną, polityką, biznesem międzynarodowym oraz sferą kultury.

Najbardziej oczywista droga to wybór studiów ukierunkowanych na kształcenie kadr dla administracji europejskiej. Kończąc tak sprofilowane studia możesz szukać pracy w instytucjach i agendach Unii Europejskiej, ale i w polskich organach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnej za współpracę europejską, w tym za fundusze unijne. Ten ostatni obszar czyli realizacja projektów i funduszy unijnych wymaga wiedzy i umiejętności, którą można poszerzać wybierając konkretną specjalność. Na takie osoby czeka praca zarówno w urzędach czy instytucjach non-profit występujących o dofinansowanie ze środków unijnych, jak i w firmach konsultingowych, bankach i agencjach zajmujących się wdrażaniem funduszy strukturalnych. Ciekawe i obiecujące zawodowe wydaje się także wyspecjalizowanie w polityce lokalnej lub regionalnej, bardzo mocno wspieranej przez struktury unijne. Inna ciekawa specjalność na kierunku europeistyka związana z administracją publiczną to “bezpieczeństwo europejskie”. Dzięki niej będziesz dobrze odnajdywać się w zespołach reagowania kryzysowego, służbom zangażowanym w politykę Strefy Schengen – takim jak służby celne, imigracyjne czy graniczne. Sprawdzisz się też przy innych projektach związanych z zapobieganiem zagrożeniom międzynarodowym oraz ich likwidacji.

Studia europejskie to także świetne przygotowanie do wejścia w świat polityki. Możesz w oparciu o swoją wiedzę budować swoją karierę od najniższych poziomów – jako aktywny członek partii politycznej czy jako radny w samorządach. Możesz też zainteresować się karierą w organach doradczych – think-tankach, podczas kampanii wyborczych czy w codziennej praktyce politycznej – np. w biurach poselskich, europosłów czy strukturach partyjnych.

W przypadku sfery gospodarki Twoim atutem będzie świetna znajomość uwarunkowań unijnych, prawa i rynku europejskiego. Zwłaszcza, jeśli program odbytych studiów przewidywał zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności na temat europejskiego prawa gospodarczego, rynków finansowych i bankowości europejskiej. Możesz szukać pracy w firmach rozwijających międzynarodowe stosunki gospodarcze, w firmach operujących na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej. Zwłaszcza w tych skoncentrowanych  na partnerach biznesowych w UE oraz – np. jako specjalista od eksportu, importu, pozyskiwaniu dla firmy funduszy europejskich lub marketingu – w tym udziału w targach międzynarodowych. Możesz też założyć własną działalność gospodarczą – zarówno w Polsce w oparciu o partnerów zagranicznych, jak i samemu spróbować aktywności na rynkach poza Polską.

Ciekawym rozwiązaniem jest wybór programu studiów ukierunkowanych na specyficzną wiedzę z pewnego obszaru biznesu – jak euromarketing. Dzięki temu zdobędziesz kwalifikacje do pracy przy promocji w obszarze marketingu terytorialnego – np. w działach promocji samorządów, ale i w agencjach reklamowych czy public relations specjalizujących się w budowaniu wizerunku firm i osób na zróżnicowanych kulturowo rynkach.

Inny z możliwych kierunków rozwoju na studiach europeistycznych to kultura i komunikacja społeczna. Będziesz się wtedy specjalizować w kulturowych aspektach integracji europejskiej. Możesz wtedy zatrudnić się w instytucjach i firmach działających w oparciu o współpracę transgraniczną – np. przy organizacji festiwali, wystaw i innych wydarzeń kulturalnych o charakterze międzynarodowym.

Zwróć uwagę, że atrakcyjnie wyglądają możliwości pracy przy specjalnościach skoncentrowanych na sprecyzowanych geograficznie obszarach współpracy. Dotyczy zwłaszcza obszarów przygranicznych w kontekście współpracy polsko-rosyjskiej oraz polsko-niemieckiej, ale i innych relacji biznesowych, kulturowych i politycznych. Wysoka sprawność językowa i specyfiki kulturowej przygotowuje Cię do pracy w firmach, instytucjach oraz organizacjach non-profit współpracujących lub chcących z partnerami z Federacji Rosyjskiej lub Republiki Federalnej Niemiec.

Similar Posts