ancient columns in Greece

Archeologia

Kierunek pozwala na połączenie zainteresowań historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania i interpretowania śladów historii. Umożliwia osobisty udział w jej odkrywaniu. Studiowanie Archeologii to także okazja do poznania najnowszych technik badawczych. Dużą atrakcją są zajęcia w terenie, podczas których studenci aktywnie uczestniczą w wykopaliskach. Z tego też powodu kandydaci na Archeologię powinni mieć nienaganne zdrowie. Codziennością absolwenta mogą być prace techniczne przy badaniach i prace w placówkach gromadzących zbiory zabytków archeologicznych.

Studia archeologiczne

Studenci zdobywają wiedzę podstawową o procesach przemian kulturowych europejskich i pozaeuropejskich, opanowują podstawową terminologię oraz zagadnienia z zakresu teorii i metod archeologii. Studenci poznają historię i kierunki badań w archeologii w zakresie najważniejszych osiągnięć, zdobywają podstawową wiedzę specjalistyczną z zakresu źródłoznawstwa archeologicznego.

Program studiów

Program obejmuje wiedzę o kulturach i społeczeństwach pradziejowych, średniowiecznych, starożytnych wybranych obszarów, w tym europejskich jak i pozaeuropejskich, opanowanie podstaw warsztatu badawczego archeologa, wykształcenie umiejętności analizy i interpretacji wytworów (artefaktów i ekofaktów) kultury pradziejowej, średniowiecznej i starożytnej oraz przygotowanie praktyczne do rozwiązywania zadań badawczych, nabycie wiedzy i praktyki z zakresu metodyki terenowych badań archeologicznych oraz prac techniczno-naukowych wykonywanych w trakcie badań.

Gdzie studiować archeologię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek archeologia?

Gdzie pracuje archeolog?

Może zostać zatrudniony w placówkach naukowo-badawczych, prywatnych firmach archeologicznych, urzędach konserwatorskich, muzeach i  wyspecjalizowanych firmach nastawionych na ratownicze badania wykopaliskowe.

Absolwenci Archeologii zatrudniani są na przykład jako:

  • pracownicy instytucji naukowych,
  • pracownicy muzeów i innych instytucji zajmujących się gromadzeniem oraz upowszechnianiem obiektów zabytkowych i muzealnych,
  • specjaliści w placówkach konserwatorskich.

Podobne wpisy